تحقیق درباره دین

تحقیق درباره ارتباط دین و انسانی,تحقیق درباره دین,تحقیق درباره دین داری,تحقیق درباره دین شناسی,تحقیق درباره رابطه,تحقیق درباره رابطه دین با اخلاق,تحقیق درباره رابطه دین با جامعه شناسی,تحقیق درباره رابطه دین با علم,تحقیق درمورد دینداری
بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق درباره دین برای شما در دسترس است

دانلود فایل

فهرست مطالب   1-1- مقدمه 1-2- تعریف دین 1-3- فرق کلی دین و مذهب چیست؟ 1-4- منشا دین و ادیان 1-5- ضرورت بحث دین 1-5-1- بحث ضرورت 1-5-2- ضرورت دین باتوجه به آیات قرآن 1-6- قلمرو دین 1-7- رابطه انسان و دين 1-8- رابطه دین با علم 1-9- رابطه دین با اخلاق 1-10- رابطه دین با جامعه شناسی 1-11- رابطه دین با روانشناسی تبیین فروید 1-12-رابطه دین و دموکراسی 1-13-رابطه دین و سیاست 1-14- معنای دین و آزادی 1-14-1- معناى آزادى 1-14-2- رابطه آزادى و دیندارى   1-14-3- نقد نظریه ناسازگارى خدا پرستى و آزادى 1-15- رابطه دین با فرهنگ 1-15-1- تعریف دین 1-15-3- رابطه دین و فرهنگ 1-15-2- تعریف فرهنگ 1-16- ریشه‏ها و عوامل دین زدایی‏در غرب و شرق 1-16-1-ریشه‏ها و عوامل دین زدایی‏در غرب        1-16-2- ریشه‏ها و عوامل دین زدایی‏در شرق       1-17- دین اسلام چیست؟ الف. اصول اساسی و اعتقادی اسلام 1- توحید 2-عدل 3- نبوت 4- امامت 5- اصل پنجم معاد است ب. اخلاق ج. عمل: دستورات دینی و احکام فقهی           1-1- مقدمه دین, واژه ای است عربی که در معاجم و کتب لغت معانی بسیاری برای آن ذکر شده است مانند: ملک و پادشاهی، طاعت و انقیاد، قهر و سلطه ، پاداش و جزاء، عزت و سرافرازی ، اکراه و احسان، همبستگی، تذلل و فروتنی، اسلام و توحید، عادت و روش، ریاست و فرمانبرداری و … در آیات قرآن نیز به معانی لغوی دین اشاره شده است و کلمه دین در آیات بکار رفته است ودر هر آیه ای معنای مخصوص خودش را دارد. چنانکه خداوند می فرماید: «هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، »[1] که در این آیه دین به معنی کیش و شریعت آمده است و یا می فرماید:«فاعبدالله مخلصاً له الدین، »[2] و در اینجا دین به معنای توحید و یگانگی می‌باشد . همین موارد استعمال واژه دین‏ در قرآن می‏تواند به عنوان راهی برای شناسایی و به دست آوردن تعریف دین از دیدگاه اسلام شمرده شود که «دین عبارت است از اطاعت، گرایش، فرمانبرداری و تسلیم در برابر حقیقت‏» که در این صورت، با معانی لغوی نیز سازگاری خواهد داشت.                   1-2- تعریف دین واژه دین از مفاهیمی است که همواره در میدان آراء و نظرات گوناگون صاحب‏نظران قرار داشته و توافق مشترک درباره آن وجود ندارد. به صورتی که حتی عده‏ای از محققان آن را قابل تعریف نمی‏دانند.به هر حال‌‌ ‌می توان دین را اینگونه تعریف نمود: دین ، مجموعه (سیستم) حقایقی هماهنگ و متناسب از نظام‏های فکری (عقاید و معارف)، نظام ارزشی (قوانین و احکام) و نظام پرورشی (دستورات اخلاقی و اجتماعی) است که در قلمرو ابعاد فردی، اجتماعی و تاریخی از جانب پروردگار متعال برای سرپرستی و هدایت انسان‏ها در مسیر رشد و کمال الهی ارسال می‏گردد. به دیگر سخن، مجموعه ای است از عقاید و قوانین و مقرراتی که هم به اصول فکری بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشی وی سخن می‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگی او را تحت پوشش قرار می‏دهد. تعاریف متعدد از دین ارائه شده است مثلادانشمند بزرگ اسلامی و مفسر گرانقدر مذهب شیعه، علامه طباطبایی ، دین را اینگونه تعریف می‌کند : «دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است» ویا برخی از دانشمندان غربی گفته‏اند: دین عبارت است ازاعتقاد به موجودات روحانی . و یا عده ای دیگر گفته‏اند: دین نظام یک پارچه‏ای از باورها وعملکردهای مرتبط به چیزهای مقدس است که از طریق آنها گروهی ازانسانها با مسائل غایی زندگی بشری مرتبط می باشد برخی‏ دیگر گفته‏اند: دین اعتقاد به خدایی سرمدی است. یعنی، اعتقاد به این‏که حکومت و اراده‏ای الهی بر جهان حکم می‏راند. و بعضی دیگر می‏نویسند: جوهر دین عبارت است‏از احساس وابستگی مطلق . به هر حال هر کدام از دانشمندان اسلامی و غربی و علمای ادیان کوشیده اند تا بر اساس نگرش و اعتقاد خود تعریفی کامل از دین عرضه کنند. به همین دلیل آنها در ادراک دین بر جنبه های مختلفی تاکید نموده اند. شریعت دارای دو معنی عام و خاص می باشد در معنای خاص عبارتست از احکام و دستورات و عبادات و اخلاقیاتی است که هر پیغمبر می آورد. و شریعت هر پیغمبری بر حسب مقتضیات زمان و مکان و امت وقوم او با شریعت دیگری فرق می‌کند، شریعت در معنای خاص با مفهوم دین متفاوت است. شریعت در معنای عام به معنی ایمان به مبادی غیبی است از روی کمال خلوص قلب و صفای نیت و تمام پیامبران مردم رابه آن دعوت می کردند و هیج اختلافی در این اساس میانشان نیست و لذا دراین معنا با مفهوم دین یکی است. مثلاً گفته می‌شود شریعت اسلام که منظور دین اسلام می‌باشد. این اصطلاح به دو مفهوم عام و خاص بکار رفته است.در مفهوم خاص عبارتست از شاخه ای مخصوص از دین مانند مذاهب شیعه و تسنن نسبت به دین اسلام. و در مفهوم عام و کلی با مفهوم دین مترداف و همسان است. چنانکه گفته می‌شود مذاهب اسلام و مذهب زرتشت که مقصود دین اسلام و دین زرتشت می‌باشد. یک تئوری کلی درباره جهان هستی همراه با یک طرح جامع، هماهنگ و منسجم است که راه انسان را در زندگی مشخص می‌کند و هدف آن سعادت و تکامل اوست. به عبارت دیگر ایدئولوژی یک سلسله آراء کلی و هماهنگ درباره رفتارهای انسان است و مجموعه ای از بایدها و نبایدها در زندگی و رفتار انسان می‌باشد. در ایدئولوژی بینشها، گرایشها، روشهاو کنشهای انسان مشخص می شوندو شکل می‌گیرند. عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان به عبارت دیگر دید کلی که انسان از جهان هستی دارد و بر اساس آن به تعبیر وتفسیر آن می پردازد جهان بینی نامیده می‌شود و به طور کلی برداشت کلی انسان از جهان هستی را جهان بینی او می گویند. جهان بینی انواع گوناگونی دارد، بر اساس پذیرفتن ماوراءالطبیعه و یا انکار آن می‌توان جهان بینی را به جهان بینی الهی و جهان بینی مادی تقسیم نمود.در کل گفته اند: جهان بینی سه گونه است : علمی، فلسفی، مذهبی. مجموعی ایست که در ابتدا به تفسیر انسان و جهان می پردازد و سپس بایدها و نبایدهای انسانی را مشخص و معین می‌سازد. هم نیاز انسان را به جهان بینی مرتفع می‌کند و هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می‌دهد. در واقع مکتب مجموعه جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان می‌باشد. تاریخ پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان است و دین خدا که همان دین اسلام است (ان الدین عندالله الاسلام) از نخستین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است و اولین فرد انسان حضرت آدم پیامبر خدا و منادی توحید و یگانه پرستی بوده است و ادیان شرک آمیز همگی در اثر تحریفات و اعمال سلیقه ها و اغراض فردی و گروهی پدید آمده است. در قرآن کریم تصریح شده نسل کنون بشر به دو نفر مرد و زن منتهی است بنام آدم و حوا.آدم پیغمبر بوده و وحی های آسمانی به وی نازل می شده است. دین آدم بسیار ساده بوده است و پس از آدم و زوجه اش فرزندانش روزگاری با نهایت سادگی بدون اختلاف می گذرایندند، چون روز به روز شماره افراد افزوده و به قبائل مختلف تقسیم شدند و درهر قبیله نیز بزرگانی یافت می شدند که افراد قبیله به آنان احترام می گذاشتند و حتی پس از مرگ نیز مجسمه های ایشان را می ساختند و مورد ستایش قرار می‌داند و از همین روزگار بت پرستی در میان رواج گرفت چنانکه در اخبار امامان وارد شده که پیدایش بت پرستی از این راه بوده است و تاریخ بت پرستی نیز همین معنی را تائید می‌کند. کم کم در اثر اجحافاتی که اقویا به ضعفا می نمودند اختلافاتی بین مردم پیدا شد این اختلافات باعث به وجود آمدن فرقه های مختلف گردید. به هر حال طبق آیات قرآن مانند : «کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیکم بین الناس فیما اختلفوا فیه »[3] می توان دوران زندگی دینی بشر را به صورت زیر بیان کرد: اول: دوران سادگی و بی رنگی بشر دوم : دوران زندگی اجتماعی سوم : دوران تضادها و تصادمهای اجتناب ناپذیر اجتماعی یا همان دوران اختلافات  چهارم : مرحله آمدن انبیاءاز طرف خداوند برای نجات انسان . از نظر اسلام و دانشمندان مسلمان دین خداوند یکی است و از نخستین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است. لذا تاریخ پیدایش دین همزمان با پیدایش انسان می باشد . به خصوص علامه طباطبایی و استاد مطهری درباره سیر تکامل دین و جهان بینی بشرنظرات جالبی را ارئه نموده اند. ولی جامعه شناسان و مردم شناسان غربی می گویند: دین انسانها به صورت تکاملی رشد نموده است و از طبیعت پرستی شروع شده تا به بت پرستی و در آخر به خدا پرستی رسیده است. آنها دین را فطری بشر نمی دانند و بیان می کنند: جهان بینی انسان به موازات رشد و تکامل فرهنگ معنوی و بینش او دائماً در حال تحول و تکامل بوده است و در مسیر تکامل خود مراحلی را طی نموده است تا به حرکت کنونی رسیده است. الف: مرحله ادیان ابتدایی ب: مرحله ادیان قدیم و چند خدایی  ج: مرحله ادیان متکامل و یک خدایی .   1-3- فرق کلی دین و مذهب چیست؟ دين مجموعه سنت‏ها و روش هايي است كه از طرف خداوند براي بشر، فرستاده شده است، و آنرا از دو جهت مي‏توان مورد بررسي قرار داد، يكي رابطه دين و شريعت‏هاي آسماني قبل از اسلام، و ديگري رابطه دين با مذاهب بوجود آمده در اسلام، اما در مورد جهت اول بايد گفت، آنچه از ظاهر آيات قرآن فهميده مي‏شود اين است كه شريعت معناي خاص و دين معناي عام دارد. به اين معنا كه از نظر قرآن كريم دين خدا از آدم تا خاتم يكي است و همه پيامبران اعم از صاحبان شريعت و غير آن به يك مكتب دعوت كرده ‏اند كه بهترين نام براي آن كلمه “اسلام” است، از اين جهت خداوند فرموده است كه: دين نزد خداوند همان اسلام است و تفاوت شرايع آسماني با يكديگر در دو چيز است يكي نسبت به مسائل فرعي و شاخه ‏اي كه بر حسب مقتضيات زمان و خصوصيات محيط و ويژگيهاي مردمي كه دعوت شده ‏اند، متفاوت شده است و ديگري نسبت به سطح تعليمات بوده است كه پيامبران بعدي بموازات تكامل بشر در سطح بالاتري تعليمات خويش را كه همه در يك زمينه بوده است. القاء كرده ‏اند، همچون دانش آموزي كه از يك كلاس به كلاس بالاتر مي‏رود. بنابراين از نظر قرآن فقط يك دين وجود دارد كه در مورد زمان تكامل مي‏يابد پس فرق دين و شريعت در اين است كه دين يك معناي عام دارد كه شامل همه شريعت‏ها مي‏شود ولي شريعت اختصاص به يك پيامبر دارد و از اين جهت گاهي نسخ مي‏شود. اما رابطه دين با مذاهب فرقه‏هاي اسلامي در اين است كه دين يك معناي جامعي دارد و مذهب جزئيات آن را تبيين مي‏كند، يعني خطوط كلي در فرقه‏هاي اسلامي يكي است ولي در احكام جزئي، اختلافاتي وجود دارد و يا بعضي از بخش‏هاي دين حذف گرديده است. پيامبر اسلام دين خدا را به صورت كامل بيان فرمودند و پس از ابلاغ ولايت، خداوند صراحتاً اعلام فرمود كه: “امروز دين خود را كامل كردم و نعمت را بر شما تمام نمودم. پس دين مجموع تعاليم آسماني است كه از سوي خداوند توسط پيامبران فرستاده شد. اما مذهب، كه به معناي راه و طريقه و آيين هم آمده، مقصود از آن اين است كه در ميان پيروان يك دين، به خاطر انديشه‏هاي ويژه، يا برداشت و تفسير خاص و… گروهي خود را از ديگران جدا مي‏كنند. اين اختلاف برداشت اگر در بعد اعتقاد باشد از آن به مذهب يا مذاهب كلامي ياد مي‏كنند و اگر در بخش احكام عملي باشد از آن به مذهب يا مذاهب فقهي ياد مي‏كنند. همه مذاهب وابسته‏ي به يك دين، اصول آن دين را مي‏پذيرند و در اين جهت با يكديگر مشتركند. براي واضح شدن مطلب و فرق بين دين و مذهب دو مثال مي‏آوريم: [1] صف ، 9 [2] زمر ،2   [3] بقره 3/2

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
تحقیق درباره دین تحقیق درباره دین داری تحقیق درمورد دینداری تحقیق درباره دین شناسی تحقیق درباره ارتباط دین و انسانی تحقیق درباره رابطه دین با علم تحقیق درباره رابطه دین با اخلاق تحقیق درباره رابطه دین با جامعه شناسی تحقیق درباره رابطه

تحقیق سدها

انواع سدها,ايران و جهان,پایان نامه,پروژه,تاريخچه سدسازي,تحقیق,تحقیق سدها,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سازه بنائي,سدسازي,سدها,سدهاي خاكي,مسكن,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق سدها برای شما در دسترس است دانلود فایل  تحقیق سدها    فصل اول اهداف…

طرح توجیهی کارآفرینی تولید مالت و ماء الشعیر

طرح توجیه اقتصادی احداث کارخانه تولید ماء الشعیر,طرح توجیه فنی اقتصادی احداث کارخانه تولید مالت,طرح توجیهی تولید ماء الشعیر,طرح توجیهی تولید مالت,طرح توجیهی تولید مالت و ماء الشعیر,طرح تولید مالت و ماء الشعیر بازدید کننده…

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات

پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات,تحقیق و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات,دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات,فن آوری اطلاعات بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات برای شما…

آموزش پرورش بلدرچین

اصلاح نژاد,بلدرچین,بلدرچین چینی,بلدرچین ژاپنی,بیماریهای بلدرچین کار در منزل کار خونگی کسب درآمد در خانه اشتغال فردی,تخم بلدرچین,تغذیه بلدرچین,سالن پرورش بلدرچین,طرح توجیهی بلدرچین,گوشت بلدرچین,نژاد بلدرچین بازدید کننده محترم محتوای فایل آموزش پرورش بلدرچین برای شما در…

مبانی نظری ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری و سرمایه فکری

ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری و سرمایه فکری,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری و سرمایه فکری,سرمایه فکری,مبانی نظری ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری و سرمایه فکری,مدیریت ارتباط با مشتری بازدید کننده…

پروپوزال ارشد رشته حقوق - اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

اجتماع حق فسخ با جبران خسارت,پروپوزال ارشد رشته حقوق,پروپوزال ارشد رشته حقوق اجتماع حق فسخ با جبران خسارت,جبران خسارت,حق فسخ,دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق اجتماع حق فسخ با جبران خسارت بازدید کننده محترم محتوای فایل…

لایه های شیپ فایل روستاهای گلستان

دانلود لایه های شیپ فایل روستاهای گلستان,روستاهای گلستان,شیپ فایل,شیپ فایل روستاهای گلستان,لایه های شیپ فایل روستاهای گلستان بازدید کننده محترم محتوای فایل لایه های شیپ فایل روستاهای گلستان برای شما در دسترس است دانلود فایل…

دانلود پروژه رشته برق - اتوماسیون سیستم های توزیع

ISI و BER,اتوماسیون,اتوماسیون سیستم های توزیع,دانلود پروژه مهندسی برق,سطوح اتوماسيون,سيستم اتوماسيون ژاپن,سيستم راديويي سلولي,سیستم های توزیع,كلياتي در مورد اتوماسيون,مخابرات اتوماسيون,مخابرات فيبر نوري,مدولاسيون بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروژه رشته برق - اتوماسیون سیستم های…

تحقیق پنل های کامپوزیت آلومینیومی

آلومینیومی,پنل,تحقیق,کامپوزیت,های بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق پنل های کامپوزیت آلومینیومی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق پنل های کامپوزیت آلومینیومی ۹ ص فرمت word  فهرست مطالبتکنولوژی کامپوزیت 1کوره های ذوب آلومینیوم را…

تحقیق بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

تشویق و تنبیه در كلاس درس,دانش آموزان,دانلود تحقیق,رفتارهای معلم با انگیزه,مدیریت و نظارت کلاس درس,معلم خوب و موفق,معیار و شرایط دبیری,میزان یادگیری بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان…