جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری,دانلود تنظیم شرایط محیطی رشته معماری,دانلود جزوه,دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده محترم محتوای فایل جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری برای شما در دسترس است

دانلود فایل

جزوه تنظیم شرایط محیطی
رشته معماری

 

  فهرست مطالب 

 تنظیم شرایط
محیطی  …………………………………………………………………………………………………………11

(تاسیسات ساختمان)………………………………………………………………………………………………………….11

فصل اول: عناصر سازنده
اقلیم
……………………………………………………………………………………
…………..12

تابش آفتاب :
………………………………………………………………………………………………………………..
..12

جریان هوا
………………………………………………………………………………………………………………..
….. 13

سیستم هاي باد :
……………………………………………………………………………………………………………..13

سسیستم کلی باد هاي ایران
: ……………………………………………………………………………………
……………15

رطوبت هوا :
………………………………………………………………………………………………………………..
… 15

در مورد رطوبت نسبی هوا ،
دو پارامتر مورد بررسی قرار می
گیرد:………………………………………………………. …… 16

دماي هوا:
………………………………………………………………………………………………………………..
…… 16

خلاصه فصل اول:
……………………………………………………………………………………………………………..18

رطوبت مطلق درحالت اشباع
……………………………………………………………………………………
…………….

 

جمع آوري و دفع
فاضلاب……………………………………………………………………………………
…………….140

تستهاي فصل
………………………………………………………………………………………………………………..141

فصل اول: عناصر سازنده
اقلیم 

اقلیم عبارتست از ترکیب
عوامل جوي و فیزیکی محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل را مشخص می کنـد . عناصـر

سازنده اقلیم عبارتند از
: 1 ) تابش خورشید 2 )جریان هوا و وزش باد 3 ) رطوبت هوا

 5 4) دماي هوا )
میزان بارندگی (تعرق ). 

تابش آفتاب : 

(( آفتاب پرتویی الکترو
مغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود . خورشید در مکانهاي جغرافیایی مختلـف
،داراي

تابش دهی متفا وت است که
این امر بستگی به عرض جغرافیایی آن مکان دارد . میزان انرژي سا طع شد ه از خورشـید

22

107/1́ کیلـو وات بـه جـو
کـره زمـین 8/3 ´10 14 کیلو وات می باشد از این انرژي بسیار مقادیر اندکی در حـدود

برخورد میکند که از این
مقدار حدود 30% به فضا بازتابیده می شود حدود 23% صرف چرخه تبخیر و بـاران مـی
شـود و

حدود 47% به سطح زمین می
رسد و حدود % 01/0 درصدبه صورت فتو سنتز در گیاهان ذخیره می شود . امـواج الکتـرو

مغناطیسی خورشید داراي
طول موج هاي مختلفی بین 29/0 تا 3 میکرون می باشد (هر میکرون یک هـزارم میلـی متـر

است )طیف نور خورشید به
سه قسمت فرا بنفش ( 29/0 تا 4/0 میکرون ) قابل رویت ( 4/0 تا 7/0 میکرون ) ،فرو
قرمـز

(بلند تر از 76/0 میکرون )
تقسیم می شوند. 

جریان هوا 

توده هاي عظیم هوا ،همیشه
از مناطق پر فشار به سمت مناطق کم فشار حرکت مـی کننـد البتـه ایـن حرکـت تنهـا در

جهت منطقه پر فشار به کم
فشار نیست بلکه تحت تاثیر نیروي (( کوریولیس )) که در اثر حرکت دورانـی زمـین
بوجـود

می آید قرار می گیرد و از
مسیرخود منحرف می شود این انحراف در جهت حرکت توده ها در نیم کره شـمالی در جهـت

حرکت عقربه هاي ساعت ودر
نیم کر جنوبی در جهت عکس حرکت عقربـه هـاي سـاعت اسـت . نیـروي کوریـولیس در

منطقه استوا صفر و در جهت
حرکت به طرف قطبین افزایش می یابد. مناطق پر فشار عبارتند از : 

) 1 مناطق قطبی در تمام طول
سال : در این مناطق به دلیل سرماي شدید هواي سطح یخها ،هواي پر فشار ایجـاد مـی

شود 

) 2 مناطق سرد آسیا ، شمال
آفریقا ،استرالیا و آمریکاي شمالی در زمستان. 

 3 ) کمربند هاي پر
فشار در مناطق نیمه استوایی ،به ویژه در سطح اقیانوسـها در تابسـتان
.

باد هاي غربی : مرکز این
بادها در مناطق نیمه استوایی ، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشـار اقیـانوس
منجمـد

شمالی است .در طول منطقه
قطبی این بادها و بادها ي قطبی به هم نزدیک می شوند 

وبه دلیل اختلاف زیاد
درجه حرارت این دو توده ، جبهه جنوبی این سیستم باد طوفانی است 

 

باد هاي قطبی :این بادها
در اثر پراکنده شدن توده هاي هواي سرد از مناطق پر فشار قطبی و اقیانوس منجمـد
شـمالی

بوجود می آید جهت این
بادها در جهت نیمکره شمالی ، به سمت جنوب غربی ودر نیم کـره جنـوبی بـه سـمت شـمال

غربی است 

بادهاي موسمی : اختلاف
میانگین درجه حرارت سالانه هواي سطح زمین و دریا باعث ایجاد بادهـاي زمسـتانی بـر
روي

خشکی و بادهاي تابستانی
بر روي دریا می شود که به (( بادهاي موسمی )) معروفند 

تست هاي فصل اول : 

1)کدام چهارعامل مهم اقلیمی
باهم درشرایط راحتی حرارتی یک محیط نقش اساسی دارند؟ 

1) دماي هوا،سرعت جریان
هوا،طول جغرافیایی مکان،زاویه تابش خورشید. 

2) دماي هوا،رطوبت هوا،سرعت
جریان هوا،متوسط دماي تشعشعی سطوح دربرگیرنده 

3) دماي هوا، رطوبت هوا،عرض
جغرافیایی مکان،زاویه ساعت خورشید. 

4) دماي هوا،رطوبت نسبی،شدت
تابش،زاویه انحراف 

2)نقطه شبنم هوایی بادماي
18درجه سانتی گرادورطوبت نسبی%80برابر14درجه سـانتی گراداسـت،چنانچه

دماي هواي موردنظرخنک
تراز14درجه سانتی گرادشود،کدام حالت ایجادمی شود؟ 

2 1)انجماد 3)تبخیر 4)تصعید
)میعان 

3)کدام تعریف براي اقلیم
(CLHME)صحیح است؟ 

1)ترکیب عوامل فیزیکی وجوي
یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل آن رامشخص می کند. 

2)خصوصیات منطقه اي باشرایط
مشخصی رااقلیم می نامند. 

3)دما،رطوبت نسبی ونوریک
منطقه رااقلیم می نامند. 

4)شرایط جوي یکمنطقه رااقلیم
می نامند. 

4)کدام جمله صحیح است؟ 

1)رطوبت مطلق هوابه
طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند. 

2)رطوبت هوابادماي
هوادراتباط نیست. 

3)رطوبت نسبی هوابه
طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند. 

4)رطوبت مسبی ورطوبت مطلق
هردوبه میزان یکسان مقداربخارآب موجوددرهوارانشان میدهند. 

5)شدت انرژي خورشیدي که
توسط زمین دریافت می شودتابع: 

1)شدت وزش بادودماي هواست.
2)طول وعرض جغرافیایی منطقه است. 

3)عرض جغرافیایی وصافی
آسمان منطقه است. 4)وزش بادوتبخیرسطحی است. 

 پاسخنامه

 5 4 3 2 1 سوال

 3 3 1 4 2 گزینه

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری دانلود تنظیم شرایط محیطی رشته معماری دانلود جزوه فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب و کار

دانلود پروپوزال ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي - راه هاي مؤثر در افزايش رغبت و علاقه

افزايش رغبت و علاقه,پروپوزال ارشد رشته روانشناسی,دانلود پروپوزال ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي,دانلود رایگان پروپوزال رشته روانشناسی,دانلود رایگان پروپوزال روانشناسی,دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی,مطالعه در دانشجويان بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال ارشد مديريت…

مقاله الگوهای بافت شهری در چهار اقلیم ایران

اقلیم,الگوهای,ایران,بافت,چهار,شهری,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل مقاله الگوهای بافت شهری در چهار اقلیم ایران برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله الگوهای بافت شهری در چهار اقلیم ایران 34 ص فرمت Word قابل…

پایان نامه مطالعه اثر سرمايه‌گذاري دولت در زير ساخت حمل و نقل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصاد

اثر,اقتصاد,بخش,پایان,حمل,خصوصي,دولت,رشد,زير,ساخت,سرمايه‌گذاري,مطالعه,نامه,نقل بازدید کننده محترم محتوای فایل پایان نامه مطالعه اثر سرمايه‌گذاري دولت در زير ساخت حمل و نقل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصاد برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پایان نامه مطالعه…

درس 5 انسان و محیط-پاورپوینت

پاورپوینت,درس5انسان,ومحیط بازدید کننده محترم محتوای فایل درس 5 انسان و محیط-پاورپوینت برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: درس5انسان ومحیط پاورپوینت

پروژه رشته اقتصاد - بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي و خارجي پسته ايران و ارائه راهكارهاي توسعه

ارائه راهكارهاي توسعه صادرات,بررسي مشكلات توليد و توزيع,پایان نامه رشته اقتصاد,پایان نامه مشكلات توليد,مشکلات تولید و توزيع پسته ايران بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه رشته اقتصاد - بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي و…

تحقیق و پیشینه تحقیق هزینه های کیفیت خدمات

پیشینه تحقیق هزینه های کیفیت خدمات,تحقیق و پیشینه تحقیق هزینه های کیفیت خدمات,دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق هزینه های کیفیت خدمات,کیفیت خدمات,هزینه های کیفیت خدمات بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق و پیشینه تحقیق هزینه…

پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر - فناوری اطلاعات در ترافیک شهری ‎

پایان نامه,پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر,ترافیک شهری ‎,رشته,فناوری اطلاعات,فناوری اطلاعات در ترافیک شهری ‎,کارشناسی,کامپیوتر بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر - فناوری اطلاعات در ترافیک شهری ‎ برای شما در دسترس است…

دانلود مقاله تحقیقی شاد زیستن

تحقیقی,دانلود,زیستن,شاد,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله تحقیقی شاد زیستن برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله تحقیقی با موضوع شاد زیستن.Docدانلود مقاله تحقیقی با موضوع شاد زیستننوع فایل : Word تعداد صفحات : 12فهرست محتوا مقدمههركدام از…

تعيين سينتيك فرايند فتوكاتاليستي با استفاده از نانو ذرات TiO2 پوشش داده شده بر سطح بتن براي تصفيه فا

TiO2,بتن,سينتيك فرايند,فتوكاتاليست,نانو ذرات بازدید کننده محترم محتوای فایل تعيين سينتيك فرايند فتوكاتاليستي با استفاده از نانو ذرات TiO2 پوشش داده شده بر سطح بتن براي تصفيه فا برای شما در دسترس است دانلود فایل تعيين…

دانلود نمونه پروپوزال آماده ارشد رشته تربیت بدنی با فرمت ورد

پروپوزال ارشد رشته تربیت بدنی,دانلود رایگان پروپوزال تربیت بدنی,دانلود رایگان پروپوزال رشته تربیت بدنی,دانلود نمونه پروپوزال تربیت بدنی,دلایل آسیب های رایج در هندبالیست های نیمه حرفه ای بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود نمونه پروپوزال…