دانلود سمینار پایان نامه کاربرد تحلیلی های غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سرد ن

بررسی,پایان,تحلیلی,خطی,دانلود,رفتار,ساختمان,سرد,سمینار,غیر,کاربرد,لرزه,مقاطع,نامه,های
بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود سمینار پایان نامه کاربرد تحلیلی های غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سرد ن برای شما در دسترس است

دانلود فایل

دانلود سمینار پایان نامه کاربرد تحلیلی های غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سرد نوردمهندسی عمراناین محصول در قالب  پی دی اف و 194 صفحه می باشد. مقدمهاستفاده از مقاطع نورد سرد به عنوان اعضای ساختمان درصنعت ساختمان سازی در حود سال1850 میلادی درایالت متحده آمریکا ودر بریتانیای کبیر شکل گرفت البته گسترش کاربرد این مقاطع با صدور مجوز از(American iran & steel institute )Aisi سرعت بیشتری به خودگرفت که اکنون طراحی ساختمان بامقاطع سردنورد درکشورهای زیادی توسعه یافته است مانند کشورهای استرالیا ونیوزلاند.ازسال1850 درآمریکا وانگلیسی برای استفاده درلوازم خانگی وازسال1950 وارد صنعت ساختمان شد،پس از انجام تحقیقات دانشگاهی اقدام به احداث اولین واحدهای مسکونی صنعتی کردند وازسال1990 استفاده گسترده درصنعت ساخت و ساز آغازشد.درایران آیین نامه ای برای طراحی اعضاء ومقاطع سردنورد موجود نمی باشد ولیکن آیین نامه هایی همچونAISI,AS/NZA,Ti80 به این موضوع پرداخته اند.بررسی اثرات بارجانبی دراین مباحث حائز اهمیت می باشد وازمهمترین عوامل مقاوم درباربر بارجانبی دیوار برشی می باشد.ازسال1990 دیوار برشی سردنورد درحال توسعه است ولی اولین ملاحظات این سیستم درUBC97 درنظر گرفته شد،دونوع دیوار برشی درAISI به رسمیت شناخته شده است درحالی کهIBC2006 نیز برطبقه همین استانداردا طراحی راانجام میدهد.درادبیات فنی درمورد منحنیه ای رفتاری مقاطع سردنورد والمان های مقاوم جانبی درساختمان های ساخته شده بااینگونه مقاطع مطالعات آزمایشگاهی وتحلیلی محدودی موجود است.هدف مطالعه حاضر کاربرد روش های تحلیل غیرخطی جدید دربررسی رفتار لرزه این اینگونه ساختمان هابه طور سیستماتیک وبررسی اعضا ومقاطع جدارنازک سرد نورد شده می باشد.طراحی سازه های سردنورد برطبق استانداردهایFema302,IRC,Ti809-07,AISImAs/Nzs460 انجام میشود ودر این راستا ازنرم افزار هایی همچون AISI WIN,FRAMEMASTER,PROGRAM PURLIN,COLD-FORMED PRO,CUEWA,SMARTTRUSS,FRAM CAD و … مورد استفاده قرار میگیرد.درایران سازه های فولادی ازورق نازک براساس استانداردAISI(انستو آهن وفولاد آمریکا)تهیه میگردند وسپس مقاطع به صورت سردفرم داده شده که درآن 2طبقه با مهاربندی جانبی معمولی و تا 5طبقه بادواربرشی بتری توسط سازمان تحقیقات مسکن مجوز داده میشود.این سیستم نوین ساختمانی برپایه دیوارهای باربر می باشد که مصالح اولیه واصلی این سیستم ورق فولاد گالوانیزه درضخامت های 5/0 تا 3 میلیمتر می باشد.درجهان دیوارهای باربر ثقلی تا 8طبقه،باربرای دیوار های همکف تا15000PLE با بارگذاری یکنواخت درحال اجرا می باشد.درحال حاضر تعداد طبقاتی که برای استفاده ازاین سیستم درحالت دیوار باربر توسط مراکز علمی مورد قبول واقع شده است دوطبقه می باشد وبرای طبقات بیش تر تاپنج طبقه استفاده ازدیوار برشی بتنی ضروری خواهد بود.فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2فصل اول:کلیات1-1-اهدافاهداف اولیه این پایان نامه کاربرد تحلیل های غیرخطی دربررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع سردنورد کوتاه مرتبه دوطبقه تامیان مرتبه5 طبقه دربرابر نیروی جانبی مثل زلزله وتعیین سطوح عملکرد(1PBD) می باشد،که برای رسیدن به این امر نیاز به تحلیل استاتیکی غیرخطی است.این پروژه از روش تحلیل غیرخطی بانرم افزارSAP2000 استفاده میشود صرف نظر ازنوع سد که دریک منطقه ساخته میشود،مطالعات وبررسی ها ضروری می باشد که بستگی به شرایط ناحیه،وضعیت آبگیری،وسعت حوزه آبگیر و وسعت دریاچه ای که تشکیل میشود و وضعیت مصرف آب درپایین دست اهمیت مطالعات مربوط به این مباحث رابه تناسب نشان میدهد.درشکل1-4 سطوح عملکرد برای سطوح خطر متفاوت نشان داده شده است پاسخ پیش بینی شده توسط(SFEA) با پاسخ بدست آمده ازمطالعات آزمایشگاهی مقایسه شده وبه علاوه دوساخمتمان مدل شده که توسطSFEA تحلیل شده اند بانتایج بدست آمده از SAP2000 مقایسه شدند ودراخمر ارزیابی براساس عملکرد(PBD) دوساختمان توسطSFEA وتحلیل استاتیکی غیرخطی برای یافتن رفتارغیرخطی دیواربرشی(SWP) انجام شده است.اززمانی رتفار غیرخطی دیوار برشی(SWP) درنظر گرفته شد که درتحقیقات تجربی سازه هیا سردنرود تحت بارجانبی خراب شدند(گاد درسال1999،برانستون درسال 2006 وسرته درسا2002).هدف اصلی این مقاله یافتن روشی برای ارزشیابی دیواربرشی درساختمان میان مرتبه می باشد.1-1-هدف 31-2-پیشینه تحقیق 41-2-1-بررسی رفتار وعملکرد خانه های سردنورد تحت اثر زلزله 51-2-2-بررسی گیرداری مفاصل 91-2-3-بررسی انواع دیوار برشی ومهاربند سرد نورد 111-2-4-ملاحظات لرزه ای خاص(مهابند- ) 141-2-5-تحلیل کمانش موضعی ستون ها با مقاطع نبشی لبه دار 221-2-6-بررسی انواع سقف های سردنورد 241-2-7-آزمایش دیوار برشی سردنورد برمیز لرزه 261-2-8-عملکرد دیواربرشی سردنورد تحت بارگذاری یکنواخت وچرخه ای 271-2-9-مدل های هیسترزیس 321-2-10-روند ارزیابی دیوار برشی سردنورد باروش طراحی براساس عملکرد 35چپاسخ تجربی دیواربرشی سردنورد تحت بارگذاری چرخهپاسخ تجربی دیواربرشی سردنورد تحت بارگذاری چرخهفصل دومشک مقطع،روش های توید وشیوه های سرهم بندی اعضای ساخمته شده ازفولاد سرد نورد شده ازجنبه های مختلفی بامقاطع ساخته شده ازفولاد گرم نور دیده متفاوت است.برای مقاطع فولادی سردنورد شده روش شکل دهی دردمای اتاق ویاحدود آن با استفاده از تیغه های خم کن،تیغه های پرس ویادستگاه های نورد کلاف(رول فورمینگ)،می باشد.مواردی ازاختلاف اساسی ما بین مقاطع سردنورد شده وگرم نورد دیده عبارتنداز:1)حذف تنش های پسماند ایجاد شده دراثر سردشدن ناهمگون ناشی از نوردگرم2)نبود ماهیچه های کناری3)مقاومت جاری شدن افزایش یافته به همراه کاهش حد گسیختگی ومیزان شکل4)وجود تنش های کاهش یافته کمتر درمقاطع سردنورد شده به علت آنکه تحت اثر گرم شدن نسبی ویاسردشدن قرار نمیگیرند.5)رواج عناصر نسبت عرض به ضخامت زیاد6)گوشه های گرد7)نمودارهای تنش-کرنش میتوانند دارای نقطه جاری شدن تیز ویا بطنی باشند.ضوابط ترکیبیLRFD/ASD(AISI1996) محدود به طراحی اعضای سازه ای فولاد سردنورد شده ای است که ازصفحات،تسمه ها،ورق ها ویامیله های کربن دار یاکم آلیاژ،ساخته شده باشند.طراحی میتواند براساس روش تنش مجاز ویاروش ضریب بار مقاومت انجام گیرد.اگرچه هر دواین روش ها کاملا موردقبول میباشند ولی نباید در طراحی اعضای مختلف یک سازه آنها راباهم ترکیب نمود.این ضوابط تنها قابل اعمال بر مقاطع سردنورد شده ای است که بیش از 1in(25.4mm) ضخامت نداشته باشند.2-1-اصطلاحات 402-2-واحد علائم واصطلاحات 442-3-شکل ها وساخته های ناهمخوان 442-4-افزایش مقاومت حاصل از اثر نورد سرد 442-5-شرایط بهره برداری 452-6-الزامات ومحدودیت های ابعادی 462-6-1-ملاحظات مربوط به نسبت عرض قسمت صاف به ضخامت بال 462-6-1-1-حداکثر نسبت عرض قسمت صاف به ضخامت 462-6-1-2-چین خوردگی بال 472-6-2-اثرواماندگی برش-دهانه هایی کوتاه تحت اثربارهای متمرکز 472-6-3-حداکثر نسبت عمق به ضخامت جان 482-6-4-عرض موثر عناصر سخت شده 482-6-5-عناصر سخت شده تحت فاشر یکنواخت 522-6-5-1-عناصر سخت شده دارای سوراخ های دایره ای تحت اثر فشاریکنواخت 522-6-6-جان ها وعناصر سخت شده تحت اثر تنش متغیر 532-6-7-جان های سوراخ دار مقاطعC شکل تحت اثر گرادیان تنش 542-6-8-عرض موثر عناصر سخت نشده 552-6-9-عناصر سخت نشده تحت اثر فشار یکنواخت 552-6-10-عناصر سخت نشده وسخت کننده های انتهایی تحت اثر تنش متغیر 552-6-11-عرض موثر عناصر بایک سخت کننده میانی ویک سخت کننده انتهایی 552-7-بارگذاری سازه 572-7-1-جزئیات بارگذاری 572-7-1-1-دیوار 572-7-1-2-سقف 572-7-2-بارمرده 582-7-3-بارزنده 592-7-4-بار برف 592-7-5-بار باد 602-7-5-1-محاسبه بارباد وارد برهریک ازاعضا 612-7-5-2-محاسبه بارباد وارد برطبقه دردوجهتX و Yا 61سطح عملکرد1995SEAOCسطح عملکرد1995SEAOCفصل سوم:مدل سازی وتحلیل غیرخطی سازه های سردنورد وبررسیرفتار وسطوح عملکرد آنها3-1-بررسی رفتار دیوار برشی نوع یک درسازه5طبقه-باتوجه به روند بارگذاری مودی درجهتX درگام شماره9سازه،شکل مودی پیدا میکند ولی تغییر شکل سازه درحالت خطی وسازه درمرحله استفاده بی وقفه می باشد واین روند تا گام16 پیش میرود.درگام16مفاصل در دوجهت طبقات تشکیل شده وبرخی مفاصل وارد مرحلهC شده اند.دراین گام تغییرمکان هدف118mm بوده وسازه درحالت فروریزش ناگهانی بسر میبرد.باتوجه به موارد ذکر شده،روند تشکیل مفاصل درتمام سازه بسیار مناسب ویکنواخت بوده است.-باتوجه به روند بارگذاری زلزله درجهتEX درگام شماره2 اکثر مفاصل بصورت یکنواخت و پراکنده درسه طبقه اول تشکیل میشود وتغییر شکل سازه خطی ودرحالت استفاده بی وقفه میباشد.دراین گام تغییرمکان هدف9/7mm است.درگام 11 تغییرمکان هدف به 8mm رسیده وبیشترین تغییرمکان63mm درطبقه اول میباشد که درمرز مرحله ایمنی جانی است.جزئیات دیوارهای سازهجزئیات دیوارهای سازهفصل چهارم:نتیجه گیری وپیشنهاداتپیشنهاداتدرکارهای آتی میتوان اثرات دینامیکی غیرخطی درپلان با ابعاد بزرگتر وباوزن های سقف های سبک وسنگین وسازه مختلف رابررسی کرد ومیتوان اثرات غیرخطی دینامیکی رادربررسی اقتصادی و زمانی سازه نیز موردبررسی قرار داد ودرصورت امکان پیداکردن فرمولی مانند المان صفحه ای معادل ولی بارفتار غیرخطی برای مدل سازی سریع وبدون خطا درنرم افزار های مانندSAP انجام شود.نتیجه گیریپیشنهاداتمنابع وماخذفهرست منابع فارسیفهرست منابع لاتینسایت های اطلاع رسانیچکیده انگلیسیدیواربرشی آرمانیدیواربرشی آرمانیفهرست جدول ها1-1-نتایج بدست آمده ازروش اجزای محدود برای دیوار باورق های مختلف 41-2-پیکربندی دیوار برشی 201-3-سرعت بارگذاری چرخه ای ویکنواخت نمونه های آزمایش 281-4-معیارهای پذیرش 301-5-تعیین نسبت حدتغییر مکان دیوار برشی سردنورد 341-6-پارامترمحل سطح عملکرد 351-7-ارزشFa و(2003)FEMA450ا 351-8-ارزش Fv و FEMA450ا 352-1-جزئیات دیوارهای سازه 572-2-جزئیات سقف سازی 583-1-نتایج بدست آمده ازروش اجزای محدود برای دیوار باورق های مختلف 64فهرست شکل ها1-1-مقایسه بتن مصرفی 11-2-مقایسه هزینه ساخت 11-3-مقاسه فولاد مصرفی 21-4-سطح عملکرد SEAOC1995ا 21-5-تعیین متداول حدارتجاعی 41-6-منحنی های تجرب دیوار برشی 51-7-روشی برای تعیین مدل الاست وپلاستیک معادل 51-8-مدلسازی ممکن دیوار برشی واثرات آنها 61-9-دیوار برشی آرمانی 61-10-مقایسه تغییرشکل دیوار برشی(تجربی وآزمایشگاهی) 71-11-اسکلت سازه ی آزمایش شده 81-12-مدهای گسیختگی 91-13-جزئیات اتصال بال وجان خمشی 91-14-نمونه های بارگذاری درکشش 101-15-لنگر گیرستونک به کف 101-16-جزئیات اتصال 101-17-انواع دیوار برشی سردنورد1)نوع اول 2)نوع دوم 111-18-دونوع عملکرد دیوار برشی 121-19-تغییرمکان نسبی 131-20-منحنی هیسترزیس برش پایه-تغییرمکان برای لاغری 151-21-منحنی هیسترزیس تجربی وپیش بینی پوش آور برای نمونهF4,F3,F2,F1ا 151-22-منحنی چرخه ای دیوار بابادبند سبک 171-23-منحنی چرخه ای دیوار با بادبند سنگین 171-24-پاسخ دیوار برشی چوبی 191-25-پاسخ های بارگذاری چرخه ای معکوس متداول برای دیوار برشی سردنورد 191-26-مدلی برای تغییرمکان جانبی دیوار برشی 191-27-اثرG روی پاسخ دیوار برشی 191-28-پیکربندی دیوار برشی 201-29-پاسخ نیرو-تغییرمکان 211-30-نسبت حدنهایی ظرفیت دربرابر مساحت ورقه ها 211-31-پاسخ تجربی دیوار برشی سردنورد تحت بارگذاری چرخه ای 221-32-1)ستون بانبشی 2)کمانش خمشی موضعی 231-33-نمایی ازسازه سردنورد ومقاطع عرضی ستون واتصالات آن 261-34-شکل خارجی ورقه های نمونه 271-35-الگوی تغییرشکل ورقه و OSB نمونه 311-36-منحنی های تجربی وپیش بینی ECCSا 311-37-امکان مدلسازی پنل ها واثرات آنها 321-38-مقایسه دیوار برشی چوبی وسرد نورد بافاصله لبه پیچ متفاوت 332-1-شکل مقاطع ساخت شده ازفولاد سردنورد شده دراعضای مختلف 422-2-شکل مقاطع ساخته شده ازفولاد سردنورد شده دراعضای مختلف 432-3-کمانش موضعی دراعضای فشاری مقاطع ساخته شده ازفولاد سردنورد شده 462-4-کمانش موضعی بال فشاری سخت شده مربوط به تیر با مقطع کلاه شکل 492-5-مدل مربوط به مقاومت پس از کمانش 492-6-توزیع تنش درعناصر فشاری سخت شده 512-7-بررسی ضریب سخت کننده ها دربرش وفشار وخمش 532-8-روش سوراخ مجازی درحالت های مختلف 542-9-جزئیات دیوارهای سازه 572-10-جزئیات سقف سازه 582-11-نحوه اعمال ضریب اثر تغییر سرعتCe برسازه 602-12-محاسبه بارباد وارد برهریک ازاعضاء سازه 611-3-شکل خارجی ورقه های نمونه 653-2-نمودار منحنی تنش کرنش مصالح سردنوردG450ا 653-3-مشخصات مصالح تعریف شده 663-4-مشخصات المان صفحه غیرخطی 673-5-بارگذاری ثقلی برای تحلیلPUSHOVERا 673-6-بارگذاری زلزله استاتیکی غیرخطی درجهتXا 883-7-بارگذاری مودی غیرخطی درجهتXا 683-8-تغییرشکل مودی سازه 54طبقه درجهت Xا 693-9-تغییرشکل مودی سازه 5طبقه درجهتXا 723-10-تغییرشکل سازه 5طبقه تحت بارگذاری زلزله درجهتXا 733-11-تغییرشکل سازه2طبقه بادیوار برشی نوع اول تحت بارگذاری زلزله درجهتYا 763-12-تغییرشکل سازه2 طبقه بادیوار برشی نوع دوم تحت بارگذاری زلزله درجهتYا 773-13-رفتار سازه دوطبقه با پایه های گیردار بادیوار برشی نوع 1 تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی 783-14-رفتار سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع2 تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی 783-15-رفتار سازه بادیوار برشی باورقOSB بدون بازشو تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی درسازه دوطبقه باپایه ها گیردار 793-16-رفتارسازه بادیوا برشی باورقOSB بابازشو تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی درسازه دوطبقه باپایه های گیردار 793-17-رفتار سازه دوطبقه باپایه های گیردار تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 813-18-رفتار سازه دوطبقه باپایه های گیردار تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 813-19-رفتار سازه دوطبقه باپایه های گیردار تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهت 823-20-رفتار سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورقOSB با بازشو تحت بارگذاری های استاتیکی غیرخطی درجهتYا 843-21-رفتار سازه دوطبقه باپایه های گیردار تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 843-22-رفتار سازه پنج طبقه با دیوار برشی تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی جهتXا 863-23-رفتار سازه پنج طبقه تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 863-24-رفتار سازه پنج طبقه تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 883-25-رفتار سازه پنج طبقه تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 883-26-رفتار سازه پنج طبقه بادیوار برشی تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 893-27-رفتار سازه پنج طبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی 913-28-رفتار سازه پنج طبقه باپایه های گیردار با دیوار برشی نوع دوم تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی 913-29-رفتار سازه بادیوار برشی باورقOSB بابازشو تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی درسازه پنج طبقه باپایه های گیردار 933-30-رفتار سازه بادیوار برشی باورقOSB با بازشو تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی درسازه پنج طبقه باپایه های گیردار 933-31-رفتار سازه بادیوار برشی نوع اول تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی درسازه دوطبقه باپایه های مفصلی 953-32-رفتار سازه با دیوار برشی نوع تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی درسازه دوطبقه با پایه های مفصلی 953-33-رفتار سازه دوطبقه باپایه های مفصلی بادیوار برشی ورقOSB بدون بازشو تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی 973-34-رفتار سازه دوطبقه باپایه های مفصلی بادیوار برشی ورقOSB با بازشو تحت بارگذاری های متفاوت استاتیکی غیرخطی 973-35-رفتار سازه دوطبقه باپایه های مفصلی بادیوار برشی تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی جهتX ا 993-36-رفتار سازه دوطبقه باپایه های مفصلی تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهت xا 993-37-رفتار سازه بادیوار برشی تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتX درسازه دوطبقه باپایه های مفصلی 1003-38-رفتار سازه دوطبقه باپایه های مفصلی تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1023-39-رفتار سازه بادیوار برشی تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتY در سازه دو طبقه باپایه های مفصلی 1023-40-منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه با پایه های گیردا بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1053-41-منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه با پایه های مفصلی بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1053-42-منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1063-43-منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه با پایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1063-44-منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1073-45- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دوم P2 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1103-46- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1103-47- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دوم P2 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1113-48- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دوم P2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1113-49- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دوم P2 تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1123-50- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورق OSB تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1153-51- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورق OSB تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1153-52- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورق OSB تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1163-53- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورقOSB تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1163-54- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1173-55- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOPS2 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1203-56- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOPS2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1203-57- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB2تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1213-58- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOSB2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1213-59- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OPS2 تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1223-60- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1253-61- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اولP1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1253-62- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1263-63- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1263-64- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اول P1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1273-65- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1303-66- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دوم P2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1303-67- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دوم P2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1313-68- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1313-69- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دوم P2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1323-70- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورق OSB تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1353-71- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورق OSB تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1353-72- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورقOSB تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1363-73- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورقOSB تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1363-74- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی باورقOSB تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1373-75- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOsb2 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1403-76- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OPS2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1403-77- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB2 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1413-78- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1413-79- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OPS2 تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1423-80- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اولP1 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1443-81- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اولP1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1453-82- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اولP1 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهت Yا 1453-83- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اولP1 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1453-84- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع اولP1 تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1463-85- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1483-86- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1483-87- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2 تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1493-88- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2 تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1493-89- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی نوع دومP2 تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 1503-90- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB با بازشو تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1523-91- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOSB با بازشو تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1523-92- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB با بازشو تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1533-93- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB با بازشو تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1533-94- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOSB بابازشو تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتxا 1543-95- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOSB بدون بازشو تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتXا 1563-96- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOSB بدون بازشو تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1563-97- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOSB تحت بارگذاری استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1573-98- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشی OSB تحت بارگذاری مودی استاتیکی غیرخطی درجهتYا 1573-99- منحنیPUSHOVER برای سازه دوطبقه باپایه های گیردار بادیوار برشیOSB تحت بارگذاری یکنواخت غیرخطی درجهتXا 158

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود سمینار پایان نامه کاربرد تحلیلی های غیر خطی بررسی رفتار لرزه ساختمان های مقاطع سرد

تحقیق سدها

انواع سدها,ايران و جهان,پایان نامه,پروژه,تاريخچه سدسازي,تحقیق,تحقیق سدها,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سازه بنائي,سدسازي,سدها,سدهاي خاكي,مسكن,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق سدها برای شما در دسترس است دانلود فایل  تحقیق سدها    فصل اول اهداف…

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي

پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي,تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان,رضايت شغلي,سرمايه اجتماعي بازدید کننده…

پروپوزال آماده روانشناسی بررسي اثرات تكليف شب بر دانش آموزان

اثرات تكليف شب بر دانش آموزان,پروپوزال آماده روانشناسی بررسي اثرات تكليف شب بر دانش آموزان,تكليف شب,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال آماده…

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی با جانشین پروری

انتقال مهارت های مدیریتی,پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی با جانشین پروری,جانشین پروری,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال…

دانلود تحقیق آماده رشته حقوق - سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

اختيارات در حقوق تجارت,ارائه تحقیق رشته حقوق,حقوق تجارت,دانلود تحقیق آماده رشته حقوق,دانلود تحقیق رشته حقوق,دانلود تحقیق رشته حقوق جهت ارائه,دانلود رایگان تحقیق حقوق,سوء استفاده,سوء استفاده از مشاغل در حقوق تجارت بازدید کننده محترم محتوای فایل…

پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خرده لاستيك با استفاده از مدل فازي عصبي و شبكه هاي عصبي مصنوعي

بتن حاوي خرده لاستيك,سيستم هاي عصبي,شبكه هاي عصبي مصنوعي,فازي,مدل سازي,مقاومت فشاري بازدید کننده محترم محتوای فایل پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خرده لاستيك با استفاده از مدل فازي عصبي و شبكه هاي عصبي مصنوعي…

پروپوزال ارشد روانشناسی - بررسي افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيش

بررسي افسرد,پروپوزال ارشد روانشناسی,پروپوزال ارشد روانشناسی بررسي افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي,دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی بررسي اثر بخشي درمان گروهي بر افزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي بازدید…

مقاله ايمني برق

ايمني,برق,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل مقاله ايمني برق برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله ايمني برقنوع فایل : Word تعداد صفحات : 25فهرست و پیشگفتار در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين…

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هیجانی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هیجانی,دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هیجانی و خلاقیت,مبانی نظری هوش هیجانی,هوش هیجانی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هیجانی برای شما…

تحقیق رشته صنایع - مشکلات صنعت خودرو سازی ایران

تحقیق,تحقیق رشته صنایع,خودرو سازی ایران,رشته صنایع,صنعت,مشکلات,مشکلات صنعت خودرو سازی ایران بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته صنایع - مشکلات صنعت خودرو سازی ایران برای شما در دسترس است دانلود فایل فهرست : تاریخچه صنعت…