پایان نامه بررسی ابعاد و نظریه های کمال گرایی

پایان نامه بررسی ابعاد و نظریه های کمال گرایی

کلمات کلیدی :

ابعاد کمال گرایی
انواع کمال گرایی
پایان نامه کمال گرایی
نظریه های کمال گرایی
عوامل موثر بر کمال گرایی
رویکردهای مربوط به کمال گرایی
نظریه هورنای درباره کمال گرایی
دیدگاه های روانشناسان مختلف به کمال گرایی

رفتن به سایت اصلی

هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد و نظریه های کمال گرایی می باشد. در ابتدا تعریف نظری و عملیاتی کمال گرایی بیان می شوند.  در ادامه انواع کمال گرایی مورد بررسی قرار می گیرد. ابعاد کمال گرایی تشریح می شوند و در آخر نیز بصورت کامل نظریه های زیر در مورد کمال گرایی تشرح خواهد شد :

نظریه زیگموند فروید درباره کمال گرایی (1939-1856)
نظریه کارن هورنای درباره کمال گرایی (1952-1885)
نظریه آلفرد آدلر درباره کمال گرایی ( 01937 -1870)
نظریه کارل راجرز درباره کمال گرایی (1987-1902) 
نظریه اریک اریکسون درباره کمال گرایی (1990-1902)
نظریه آلبرت بندورا درباره کمال گرایی (1925) 
نظریه گوردون آلپورت درباره کمال گرایی (1967-1897) 
نظریه عقلانی عاطفی الیس درباره کمال گرایی (1913)
نظریه فریتزپرلز درباره کمال گرایی (1970-1893)
نظریه آبراهام مزلو  درباره کمال گرایی

 

 

 

کاکس (2002)، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مقیاس مختصر کمال چند بعدی (MPS-B)را که شامل 22 گویه مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست را معرفی کرد. این مقیاس شامل پنج بعد احساسات والدین (PP) (5 گویه)، استانداردهای شخصی، (5 گویه)، نظم(4 گویه)، نگرانی از اشتباهات (5 گویه) و تردید درباره اقدامات(3 گویه).رویکرد دیگری که برای تعریف و اندازه گیری کمال گرایی به وسیله هویت و فلت( 1991 ) پایه ریزی شد.

 

 

 آنها نشان دادند که کمال گرایی از سه بعد جداگانه تشکیل شده: 
– کمال گرایی خویشتن مدار : با تمایل به وضع معیارهای سختگیرانه و غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص و شکست ها در عملکرد، همراه با خود نظارت گری های دقیق مشخص می شود(هویت و فلت، a1999) این شکل از کمال گرایی نزدیک ترین بعد به سازه ای است که به عنوان کمال گرایی شناخته شده است(فلت، 1995، هویت و همکاران، 1989).

 

همچنین فلت و هویت کمال گرایی خویشتن مدار را مجموعه استانداردهایی دقیق که برای ارزیابی رفتار فرد به شیوه ای دقیق و افراطی است می دانند و دارای یک مولفه انگیزش نیرومند است که در تلاش های شخص برای رسیدن به خویشتن کامل و اجتناب از شکست نمایان شده و منجر به انتقاد از خود و خود تنبیهی می شود برای مثال «من تلاش خواهم کرد که هر روز بهتر از دیروز باشم». این کمال گرایی باعث تفاوت بین خود ایده آل و خود واقعی  می شود و در نتیجه با افسردگی همراه است.

 

 

 

 -کمال گرایی دیگر مدار: بعد مهم دیگر کمال گرایی که در بر دارنده، عقاید و انتظارات، درباره شایستگی دیگران است(هالندر، 1965).  کمال گرایی دیگر مدار ، یک بعد میان فردی است که در برگیرنده ی گرایش به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری دارند(فلت و همکاران). کمال گرایی دیگر مدار بیان کننده تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است. این نوع کمال گرایی با خصومت و سرزنش  دیگران همراه است و می تواند باعث دشواری در روابط بین فردی گردد.کمال گرایی دیگر مدار تمایل به تمایل داشتن معیارهای بالای غیر واقع بینانه به خاطر رفتار افراد مهم در زندگی شخصی است. این مؤلفه منجر به سرزنش دیگران، بدبینی، تنهایی و مشکلات زناشویی و خانوادگی می شود(شفران و منسل، 2001) .

 

 

 

 

– کمال گرایی جامعه مدار  : این بعد از ابعاد میان فردی دیگران ساخته شده عقیده ای است که دیگران انتظارات اغراق آمیز و غیر واقعی را بر شخص اعمال می کنند. شخص باید به این استانداردها دست یابد تا مورد تایید و پذیرش دیگران قرار گیرد(فراست و همکاران، 1990، هویت و فلت، 1991). در کمال گرایی جامعه مدار، دیگران معیارهای بالایی را برای شخص در نظر می گیرند، آنها را به طور انتقادی، ارزیابی می کنند و فشار زیادی بر آنها برای کامل بودن اعمال می کنند، به عبارت دیگر آنها انتظار دارند که فرد کامل باشد، به عنوان مثال، مردم هیچ چیزی را کمتر از کامل انجام دادن از من انتظار ندارند.اضطراب و خشم برآیندهای این نوع کمال گرایی هستند، زیرا معیارهای تحمیل شده افراطی و غیر قابل کنترل هستند. آسیب شناسی روانی درخواست تایید از سوی دیگران و ترس از ارزیابی منفی از علائم این نوع کمال گرایی هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری و عملیاتی کمال گرایی

تعریف نظری کمال گرایی
تعریف عملیاتی کمال گرایی
2 –1-1. مفهوم کمال گرایی    4
2 -1-2. رویکردهای کمال گرایی    6
2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856)    6
2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885)    7
2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870)    9
2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902)    10
2-1-2-5. نظریه اریک اریکسون)1990-1902)    11
2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925)    12
2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897)    13
2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913)    13
2-1-2-9.  نظریه فریتزپرلز(1970-1893)    15
2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو    16
2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا    18
2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام    19
2–1-3. رویکردهای درمانی    19
2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی    19
2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار    22
2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی    23
2–1-3-3 رویکرد درمانی انسان گرا    24
2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی    25
2–1-3-5.  رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی    26
2–1-3-6.  دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی    27
2–1-4. ابعاد کمال گرایی    28
2–1-5. انواع کمال گرایی    34
2–1-5-1  هاماچک(1978)    34
2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار    34
2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور    35
2–1-5- 2.تری ـ شورتو همکاران (1995)    36
2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002)    36
2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا    37
2–1-7. علل کمال گرایی    38
2- 1-8.  دانش آموزان کمال گرا    39
2-1-9.  عوامل خانوادگی مؤثر در ایجاد کمال گرایی    40
2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده    41
الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی    41
ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه.    49
2-3. جمع بندی    56
سؤالات تحقیق    58
منابع فارسی    60
منابع انگلیسی    66

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس

ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی مدیران مسئولیت مدنی مدیران در معاملات ارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیس دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات رشته حقوق…

پاورپوینت درباره جوشکاری

پاورپوینت درباره جوشکاری پاورپوینت جوشکاری با لیزر پاورپوینت جوشکاری قوس الکتریکی پاورپوینت جوشکاری مقاومتی دانلود پاورپوینت درمورد جوشکاری دانلود پاورپوینت اصول جوشکاری دانلود پاورپوینت محافظت در جوشکاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درباره جوشکاری…

پایان نامه داده کاوی در سازمان

پایان نامه داده کاوی در سازمان کلمات کلیدی : پایان نامه داده کاوی پایان نامه داده کاوی ارشد خرید پایان نامه داده کاوی پایان نامه در مورد data mining پایان نامه در مورد داده کاوی…

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی ارزیابی اقتصادی نیروگاه برق آبی هزینه اجتماعی آلاینده ها روش تبدیل تعدیل شده بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای…

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی…

دانلود پاورپوینت سند آموزشی 2030

دانلود پاورپوینت سند آموزشی 2030 دانلود پاورپوینت درمورد یونسکو پاورپوینت برای سند 2030 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سند آموزشی 2030 جهت رشته اجتماعی در 21 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه طلاق

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه طلاق کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه طلاق مبانی نظری طلاق پیشینه تحقیق طلاق پیشینه داخلی طلاق پیشینه خارجی طلاق پیشینه پژوهش طلاق پیشینه نظری طلاق ادبیات…

معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه مدیران شایسته دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در قرآن ملاک های مدیران شایسته دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در نهج البلاغه دانلود پایان نامه…

بررسی روشهای مختلف پیش بینی قیمت سهام

بررسی روشهای مختلف پیش بینی قیمت سهام پیش بینی قیمت سهام روش های پیش بینی قیمت سهام مدل های پیش بینی قیمت سهام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام پیش بینی قیمت سهام با استفاده…

ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مراحل پیاده سازی erp پیاده سازی erp در سازمان مدل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت…